02124410173

DNS 1-2

DNS 1-2

DNS Exercise Course Part 1-2

Course Description :

Thiscourse is designedtointroduce DNS principles as theyrelateto exerciseand fitness training.

Etiology of musculoskeletalpain, in particularbackpain, is oftenevaluatedfrom an anatomicalandbiomechanicalstandpoint, andtheinfluence of externalforces (i.e. loading) acting on thespine. What is oftenmissing is theevaluation of internalforcesinducedbythepatientsownmusculature. Thestabilizingfunction of musclesplays a criticalanddecisivepostural role, which in turn, is dependent on thequality of central nervou ssystem (CNS) control. Kolar'sapproachtoDynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) is a newanduniqueapproachexplainingtheimportance of the neuro physiologi calprinciples of the movement system. The DNS encompassesprinciples of develop mental kinesiology duringthe 1st year of the life; theseprinciples define ideal posture, breathing stereoty pesand functional joint centrationfrom a neurodevelopmentalparadigm. DNS presents a critical set of functionalteststoanalyzethequality of functionalstability of thespinalandjointstabilizers, andtoassist in findingthekey link of dysfunction. Thestabilizationtrainingapproach is based on ontogeneticglobalpostural-locomotorpatterns. Theprimarygoal is to optimize distribution of internalforces of themusclesacting on eachsegment of thespineand/oranyotherjoint. Inthe DNS trainingconcept, clienteducationandparticipationareimperativetoreinforce ideal coordination amongall stabilizing musclestoachievethebestsportperformance.

DNS Exercise Course attendeesareadvised how tostartthetraining of ideal postural-stabilizationfunction in basic, i.e. theeasiest, positionsand how toprogresswiththeexercisebyusingmorechallengingpositions, applyingresistanceand/orbyaddinglimbmovementtomeetclientsspecificrequirementsandsportgoals

Targetaudience: Clinicians, trainers, coaches, body worktherapists, exercisephysiologists&kinesiologists. Pleasecontactthelocalorganizerifyouarepart of a groupthat is not listed

General Course Objectives

DNS ExercisePart 1  ( 2 Day )  :

Demonstrate an understanding of thebasicprinciples of develop mental kinesiology.

 • Describetherelationshipbetweendevelopmentduringthefirstyear of life andpathology of thelocomotorsystem in adulthood.
 • Discussanddemonstrate?thebasis of humanmovement: support, steppingforward, the biomechanics of motor function, theverticalizationprocess&functionaljointcentration in posturaldevelopment.
 • Evaluatean dcorrect poor respiratory patterns.
 • Assesstheintegratedstabilizingsystem of thespinebothvisuallyandutilizingdynamicfunctionaltests.
 • Integratecorrectiveexercisesbased on the DNS functional test sand develop mental positions in supine, prone, lowkneeling, oblique sit, and quadruped global movements.
 • Demonstrate how DNS correctiveexercises can be integratedwithotherexercisestrategies.

DNS ExercisePart 2 (2 Day) :

Reviewdevelopmentalkinesiology in thecontext of adultoptimalposture, sportsperformance, global motor patternsandtherelationshiptoenhancingoutcomes in sportandhumanmovement. Demonstrateexercises in higher develop mental positions,tripod, bear, squat, lunge, step upanditsmodifications&training of body awareness. Demonstrateexercisesutilizing the principles of develop mental kinesiology withelasticbands,barbells, weights, andgymballs. Discuss&demonstrate DNS exercisesforspecificsporttechniques: throwing, jumping, stroke, skatingetc.

AboutDynamicNeuromuscularStabilization (DNS)

Thenervoussystemestablishesprogramsthatcontrolhumanposture, movementandgait. This motor control is largel yestablishedduring the firstcritical years of life.Therefore, thePrague Schoolemphasizesneurodevelopmentalaspects of motor control in ordertoassessand restore dysfunction of thelocomotorsystemandassociatedsyndromes.

ThePrague School of Rehabilitationand Manual Medicinewasestablishedbykeyneurologists/physiatrists, all of whomweregiants in the 20th Century rehabilitationmovement: ProfessorsVaclavVojta, KarelLewit, Vladimir Janda, andFrantisekVele.

Baseduponthegroundbreakingneurodevelopmentalandrehabilitationprinciplesdescribedbythesementors, Pavel Kolar has organizedthenextgeneration of clinical protocol sthatare designedto restore and stabilizelo comotorfunction.This new rehabilitation approach is called Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS).

 

 

DNS Egzersiz Part 1-2 Eğitimi

Bu eğitim DNS prensiplerinin ‘’ egzersiz ve fitness ‘’ antrenmanları ile ilişkisini içermektedir.

Kas-iskelet sistemi ağrılarını etiyolojisinde özellikle bel ağrıları için sıklıkla anatomik, biyomekanik ve omurga üzerinde etkili olan dış faktörlerin üzerinde durulur. Merkezi sinir Sisteminin kalitesi ile bağlantılı olarak kasların stabilizatör fonksiyonları postural kontrolde önemli ve belirleyici bir rol oynar. Dinamik Nöromusküler Stabilizasyon (DNS) hareket sisteminin nörofizyolojik prensiplerini açıklayan yeni ve benzersiz bir yaklaşımdır. DNS hareket sistemimizin oturduğu yaşamın 1.yılının gelişimsel kinesyolojik prensiplerini kapsar. Bu prensipler nörogelişimsel açıdan, ideal postural duruş, solunum paternleri ve eklemlerin fonksiyonel merkezi uyumlanmasıdır. DNS sizlere eklem ve omurganın fonksiyonel stabilitesinin kalitesini analiz imkanı veren bir dizi fonksiyonel testler sunduğu gibi kas-iskelet sistemi disfonksiyonlarının anahtar bağlantısını bulmanızı sağlar. Buradaki 1. Amaç omurganın her segmentine veya diğer eklemlere etki eden kasların iç kuvvetlerini optimize etmektir. Stabilizasyon çalışmalarının dayanağı ontogenetik bütüncül postural-lokomotorpaternlerdir. DNS yaklaşımda en iyi sportif performansı veya rehabilitasyonu gerçekleştirmek için tüm stabilizatör kaslar arasındaki koordinasyonu güçlendirmeniz gerekir.

DNS Egzersiz Eğitimlerinde katılımcılara temel posturalstabilizasyon çalışmalarına nasıl başlanması gerektiği, egzersiz pozisyonları arasındaki geçişleri ve ilerlemeleri çalıştığı insanın ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda direnç uygulayarak veya ekstremite / uzuv hareketi ekleyerek nasıl geliştirebilecekleri anlatılır.

DNS Egzersiz Part 1 ( 2 Gün ) :

 1. Gelişimsel kinesiyolojinin temel prensiplerini anlatmak
 2. Yaşamın ilk yılındaki gelişme ile erişkinlikteki lokomotor sistem patolojileri arasındaki ilişkiyi göstermek
 3. İnsanın hareket sisteminin temellerini tartışmak, motor fonksiyonların biyomekaniği, insanın ayağa kalkması ve adımlaması, postural gelişimde eklemlerin merkezlenmesi
 4. Disfonksiyonel solunum paternlerini değerlendirmek ve düzeltmek
 5. Omurgadaki entegre stabilizasyon sistemini, hem görsel hem de dinamik fonksiyon testlerini kullanarak değerlendirmek
 6. DNS fonksiyonel testlerine ve gelişimsel pozisyonlara ( supine-prone-lowkneeling-oblique sit- quadruped ) göre düzeltici egzersizlerin entegrasyonu sağlamak
 7. DNS düzeltici egzersizlerinin diğer egzersiz stratejileri ile nasıl uyumlanabileceğini göstermek

DNS Egzersiz Part 2 ( 2 Gün ) :

 1. Gelişimsel kinesiyoloji bağlamında ideal insan duruşunu, sportif performansı ve global motor paternlerini değerlendirmek, hareket sistemi ve sportif performans kapasitesini artırmak
 2. Yüksek Gelişimsel Pozisyonlarda ( Tirpod, Bear, Squat, Lunge, Step Up ) pozisyonlarında DNS egzersiz uygulamları, beden farkındalığı artırma ve egzersiz modifikasyonları
 3. Spesifik Sportif Teknikler için DNS Egzersizleri ( Sıçrama, Atma…)
 4. DNS Hakkında

  Sinir sistemi insanın duruşunu hareketini ve yürüyüşünü kontrol eden programları oluşturur. Bu motor kontrol sistemi yaşamın ilk yılında büyük ölçüde kurulmuş olur. Bu nedenle DNS sistemi lokomotor sistemle ilgili disfonksiyonları değerlendirmek ve eski haline getirmek için motor kontrol sisteminin nörogelişimselyönlerini inceler. Prag Rehabilitasyonu ve Manuel Tıp Okulu, 20. Yüzyıl Rehabilitasyon hareketinin öncülerinden olan önemli Nörologlar ve Fizik Tedavi Uzmanları Vladimir Janda, KarelLewit, VaclavVojta, FrantisekVele tarafından kurulmuştur. Pavel Kolar bu uzmanlar tarafından açıklanan nörogelişimsel ve rehabilitasyon prensiplerine dayanarak, lokomotor sistemin restorasyonu ve stabilizasyonu için yeni nesil klinik protokoller tasarlamıştır. Bu yeni nesil yaklaşım Dinamik Neuromusküler Stabilizasyon ( DNS ) olarak tanımlanmıştır

30.11.2019 2850,00 TL Elite word